วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การบริการของเราครบวงจร ตั้งแต่การสอน ติว กวดวิชา หรืองานวิชาการ รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทํา IS รับทำภาคนิพนธ์ งานวิิจัย เขียนบทความทางวิชาการ รับทำรายงาน รับทำวิจัย จัดทำแผนการตลาด รับทำแผนธุรกิจ สำรวจข้อมูล วิจัยตลาด ออกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล spss โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี


Our services. Since teaching ,tutorials or academic such as thesis,dissertation research,writing articles,Business Plan,Marketing Plan ,Market research,survey questionnaire analysis by experts or professional academic have Experience both inside and outside the country more than 10 years.