รับทำแผนการตลาดและแผนธุึรกิจ

 รับทำแผนธุกิจ Business plan แผนการตลาด Marketing Research  เสนอโครงการ แนะนำกลยุทธ์ วางระบบบัญชี รับจดทะเบียนและคำนวณภาษี สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ(SME) ตรวจสอบบัญชี วางระบบภายใน สอบบัญชี ทำโพลสำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)วิจัยตลาด ทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สำรวจและวิเคราะห์โครงการ วางแผนและดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Mission ) เป้าหมาย ( Goal )วิเคราะห์ การแข่งขัน  ตลาด อุตสาหกรรม และคู่แข่ง   การวิเคราะห์ด้านเทคนิค หรือ กระบวนการซื้อมา-ขายไปของกิจการ แผนการเงิน วิเคราะห์การเติบโตของกิจการและแนวโน้มการเติบโต ( Trend A nalysis )วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุนและประเมินความเสี่ยงของโครงการ