รับติวและสอน

   เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี-โท และหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน เช่น
     คณิตศาสตร์ / แคลคูลัส (Calculus) / การเงินธุรกิจ (Business Finance)
     - สถิติธุรกิจ (Statistic / เศรษฐศาสตร์ (Economic) / บัญชีสำหรับผู้บริหาร (M.B.A)
     - การจัดการการเงิน (Accounting management) /  เศรษศาสตร์มหาภาค
     - เศรษฐศาสตร์จุลภาค /เศรษฐมิติ (Ecometric) /คณิตศาตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ / นำเข้า-่ส่งออก (Import &Export)
     - การตลาดระหว่างประเทศ (Internationa Marketing)
     - สถิติำสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Eview ,SPSS,Minitab)