รับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปผล 
- สถิติพื้นฐาน (Mean , SD. , Min, Max , จำนวนและร้อยละ) 
- สถิติอนุมาน 
(T-Test , ANOVA , Z – test , Chi – square , Correlation , Simple linear regression, Simple logistic regression , OR , RR) 
- สถิติอนุมานขั้นสูง 
(Multiple logistic regression , Multinomail logistic regression, Multiple linear regression , ANCOVA , Factor Analysis , Cluster Analysis, Curriculum Evaluation, Delphi Technic, Zone of Tolerance ฯลฯ )
 - Bio Statt

- รับออกแบบสอบ ถาม,ทดสอบความเชื่อมั่น 
- ใช้โปรแกรม SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat ,Endnote, SAS, Statt View, Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL ,Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, JMP, GENSTAT, BMDP PC-90, STATA, S-PLUS, SIA, Weswar, Efect Size โดย Meta Analysis