รับทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

* รับปรึกษาและรับทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ งานวิจัยและบทความวิชาการ (Dissertation & Thesis and Research)
รับปรึกษาตั้งแต่ เสนอโครงเรื่อง (Proposal)จนกระทั้งปิดรูปเล่ม เช่น
- รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) งานค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ ในระดับ ป.ตรี โท และดุษฎีบัณฑิต มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น คณะบริหารธุรกิจ,เศรษศาสตร์,ครุศาสตร์,นิติศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์,สังคม ศาสตร์,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสน ศาสตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ
- Thesis and Dissertation รับทำรายงาน (Report and Assignment) ทำวิจัย เขียนบทความวิชาการ (Research Article and Journal) หรือการบ้านและบทสรุป (Assignment and Essay)
- ค้นคว้าและสืบหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคให้แก่บริษัทต่างๆทำทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้งานสมบูรณ์ตามความต้องการ